REGULI

A. Când o consoană este așezată între vocale, despărțirea se face înaintea consoanei: a-pă, fi-re, lu-nă

OBSERVAȚIE:
Vocalele dintr-un diftong sau triftong nu pot face parte din silabe diferite: mai-că, doi-nă, le-oai-că, cre-ioa-ne
Grupurile de litere ch, gh urmate de e sau i notează o singură consoană: u-re-che, ve-ghe
Litera x notează două sunete, fie cs, fie gz, și se desparte astfel:
v-x-v → despărțirea se face după prima consoană (regula A): e-xa-men, e-xem-plu, ta-xi-me-tru
v-x-c → despărțirea se face între cele două consoane (regula B): ex-ca-va-tor, ex-cep-ți-e, ex-ma-tri-cu-lat

B. În cazul grupurilor de două consoane așezate între vocale, despărțirea se face între cele două consoane: mul-te, un-gher, mun-te, tic-sit

Regula se aplică și în cazul grupurilor de consoane care încep cu -s sau

Ex: as-cult, a-do-les-cent, bis-cu-it, bis-tu-riu, mus-ta-ță, as-tăzi, tris-te-țe, sus-pi-na, as-trin-gent, lo-cu-ieș-te, băr-bă-teș-te
OBSERVAȚIE:
Despărțirea se face înaintea întregului grup de consoane dacă prima consoană este b, c, d, f, g, h, p, t, v iar a doua este l sau r: a-flu, a-cru, li-tru, o-blon, a-gro-nom, su-plu, pa-tru, co-vrig, ca-dru
Dacă prima consoană din grup este l sau r, despărțirea se face între cele două consoane din grup: albă, soartă, gârlă

C. În cazul grupurilor de trei sau mai multe consoane așezate între vocale, despărțirea se face între prima și a doua consoană a grupului: îngri-jit, printre, cinste, monstru, construc-tor și nu cins-te, mons-tru, cons-truc-tor

OBSERVAȚIE  În cazul grupurilor lpt, mpt, ncș, nct, ncț, ndv, rct, rtf, stm, despărțirea se face între a doua și a treia consoană → lp-t, mp-t, nc-s, nc-t, nc-ț, nd-v, rc-t, rt-f, st-m
sculp-tor, somp-tu-os, linc-șii, punc-taj, con-junc-ți-e, sand-viș, arc-tic, jert-fă, ast-ma-tic
la fel și cuvintele: ast-fel, alt-ce-va, fi-ind-că

D. În cazul grupurilor din două vocale în hiat, despărțirea se face între cele două vocale

Ex: a-ici, i-de-al, li-ce-e, u-ri-aș, fi-in-ță, a-fec-tu-os, con-ti-nu-ă
OBSERVAȚIE Când o vocală este urmată de un diftong sau triftong, despărțirea se face înaintea
– diftongului:  a-ce-ea, ro-ua, no-uă, a -cua-re-lă, lin-gual, des-cua-ma
– triftongului: vo-iau, su-iai

Numeralele ordinale al doilea și al treilea se despart corect: doi-lea și trei-lea

Cuvintele casierie și igienă se despart corect ca-si-e-ri-e și i-gi-enă.

Alte cuvinte cu vocale în hiat care creează dificultăți la despărțirea în silabe sunt:

a-com-pa-ni-a       im-per-me-a-bil       so-ci-e-ta-te     
co-a-fa                    con-do-le-a-nțe        su-fi-ci-ent
ac-cen-tu-a            co-ti-di-an                 pri-o-ri-ta-te
a-pla-u-da              co-mer-ci-ant           cu-ri-o-zi-ta-te
ca-u-ză                    me-mo-ri-al              in-ten-ți-o-nat
con-ta-gi-o           di-ur-nă                     pne-u-mo-ni-e
de-fec-tu-os            a-cu-i-ta-te                san-gu-in
e-cu-a-tor               e-cu-a-ți-e                  ple-u-ră

E. În cazul cuvintelor derivate cu prefixe și sufixe, despărțirea se face ținând cont de elementele alcătuitoare.

Prefixul se desparte de cuvântul de bază indiferent dacă este urmat de consoană sau vocală.

dez-e-chi-li-bru, ne-sta-bil, in-e-gal, de-scri-e, dez-or-do-nat