Două vocale alăturate aflate în silabe diferite alcătuiesc un h i a t.

EXEMPLE:

real – reaea  nu formează un diftong, deoarece ele apar în silabe separate.

lăuda  –  lău-da

cereale   ce-rea-le

creație  –   crea-ți-e

poet  –  poet

luăm  –  luăm

întotdeauna  –  în-tot-deau-na

idee  –  i-dee

poezie  –  poe-zie

astronaut  –  a-stro-naut

alee    a-lee

familie  –  fa- mi-lie

fiindcă –  fiind-că

rochie  –  ro-chie

În vorbire, există tendința de a evita hiatul:

zoologie  zoo-lo-gi-e       se  rostește incorect zologie

Alte exemple:

alcool                 alcol

cooperator        coperator

desființa             desfința

înființa               înfința

științific              ștințific

știință                  ștință

aspectuos           aspectos

respectuos          respectos

casierie                caserie